ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก |  ลืมรหัสผ่าน
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
หลักสูตร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลสถิติ
ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
ผู้บริหาร
คณะกรรมการผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
กฎ/ระเบียบ
คำสั่ง
ประกาศ
กระดานสนทนา
องค์กรนิสิต
ทำเนียบนิสิต
สภานิสิต
ชมรมศิษย์เก่า
ส่วนงานกิจการนิสิต
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานทะเบียนและวัดผล
ตรวจสอบผลการศึกษา
วิทยุออนไลน์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รางวัลเกียรติยศ
วีดีโอกิจกรรม
ติดต่อเรา
ม. มหาจุฬาลงกรณฯ
วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตนครราชสีมา
วิทยาเขตอุบลราชธานี
วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตพะเยา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
วิทยาลัยสงฆ์เลย
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องเรียนวัดพระแก้ว
สาขาวิชาการสอนพระพุทธฯ
กำลังออนไลน์2คน
ผู้ชมวันนี้102คน
ผู้ชมเมื่อวาน223คน
ผู้ชมเดือนนี้1837คน
ผู้ชมเดือนก่อน5958คน
ผู้ชมทั้งสิ้น296167คน
   คณาจารย์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
  
 
พระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร.
น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ. (ปรัชญา), พธ.ม. (ปรัชญา), 
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ประธานหลักสูตร
  photo cats-crop013.jpg
พระครูไพโรจน์ธรรมภิรักษ์, ดร.
พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ) รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
Ph.D. (Buddhist Studies)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
พระครูปริยัติธรรมาภรณ์
ป.ธ.๕, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
พระครูรัตนญาณวิมล

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาถนอม  อานนฺโท

น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์), 

พธ.ม. (ปรัชญา)

อาจารย์ประจำหลักสูตร


 
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

 
นายรังสิทธิ วิหกเหิน
น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ. (บริหารการศึกษา), 
ค.ม. (บริหารการศึกษา)
ประธานหลักสูตร
ฝากรูป

พระปลัดวีระชนม์ เขมวีโร, ดร.

พธ.บ. (จิตวิทยา), กศ.ม. (จิตวิยาการปรึกษา), 

Ph.D. (Phycology)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระอธิการณัฐพลชัย ฉนฺทธมฺโม

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ฝากรูป

พระอธิการบุญทา  อินฺทปญฺโญ

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)             

อาจารย์ประจำหลักสูตร                                      

ฝากรูป

นายโฆสิต คุ้มทั่ว

พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ฝากรูป

นายบุญเหลือ บุญผุย

น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ. (จิตวิยาทั่วไป), 

ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)                     

อาจารย์ประจำหลักสูตร                                         

ฝากรูป

นายจักษฐาปนิฏฐ์ บุญฤทธิ์

พธ.บ. (จิตวิทยา), ศศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)              

อาจารย์ประจำหลักสูตร                                

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ฝากรูป

พระครูปริยัติกิจวิบูล

น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ ศษ.บ. (มัธยมศึกษา), ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)

ประธานหลักสูตร

ฝากรูป

พระครูปริยัติปัญญาโสภณ

น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต), พธ.บ. (พระพุทธศาสนา),

รม. (การปกครอง)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ฝากรูป

นายทัศนะ คล่องวิจักษณ์

ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์), รม. (การปกครอง)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 
 ฝากรูป

นางสาวสมาพร มังคลัง

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), รม. (รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ฝากรูป

นายเสถียร บำรุงธรรม

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), รม. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 
 

อาจารย์ประจำวิทยาลัย/ผู้สอน

 

ฝากรูป

พระศรีปริยัติธาดา

ป.ธ.๙, พธ.บ. (ศาสนา), ศศ.บ. (ประถมศึกษา), ศศ.ม. (สันสกฤต)

อาจารย์ประจำ

 พระครูปริยัติภัทรคุณ

น.ธ.เอก. ป.ธ.๕, พธ.บ. (ศาสนา), M.A. (Philosophy)

อาจารย์ประจำ

ฝากรูป

นายปิยวัฒน์ คงทรัพย์

ป.ธ.๑-๒, พธ.บ.(ศาสนา), ศศ.ม.(จารึกภาษาตะวันออก)

อาจารย์ประจำ

 

Double Click on image to Enlarge.

 

นายทิพย์ ขันแก้ว

ป.ธ.๙, กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

อาจารย์ประจำ

ฝากรูป

นายสุทธิวิทย์ วิลัยริด

ป.ธ.๙, กศ.ม. (บริหารการศึกษา)

อาจารย์ประจำ

 
ฝากรูป

นายณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา

ปวช. (ช่างกล) อวท.(ก่อสร้าง) , ปว.ค. (วิชาชีพครู) , น.บ. วท.ม. (สิ่งแวดล้อม)

อาจารย์ประจำ

ฝากรูป

นายรุ่งสิริยา หอมวัน

น.ธ.เอก., ป.ธ.๔, พธ.บ. (จิตวิทยา), ศศ.ม. (การบริหารองค์กร)

อาจารย์ประจำ

 

                                                อาจารย์พิเศษ

ฝากรูป

ผศ.ดร. สรเชต วรคามวิชัย

ศน.บ. (ปรัชญา), M.A. (History), Ph.D. (History)

อาจารย์พิเศษ

ฝากรูป

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์

พธ.บ. (ปรัชญา), ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

อาจารย์พิเศษ

ฝากรูป

XXXXXXXXXXXXXXXX

อาจารย์พิเศษ

 

ฝากรูป

 XXXXXXXXXXXXXXXX

อาจารย์พิเศษ

 

ฝากรูป

 XXXXXXXXXXXXXXXX

อาจารย์พิเศษ

 

ฝากรูป

XXXXXXXXXXXXXXXX
อาจารย์พิเศษ
 

ฝากรูป

XXXXXXXXXXXXXXXX
อาจารย์พิเศษ
 

ฝากรูป

XXXXXXXXXXXXXXXX
อาจารย์พิเศษ
 

ฝากรูป

XXXXXXXXXXXXXXXX
อาจารย์พิเศษ

 

 
                                           หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
   
ฝากรูป

พระครูวินัยธรอำนาจ พลปญฺโญ, ดร.

น.ธ.เอก., ป.ธ.๓, ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน), ร.บ. (รัฐศาสตร์),ศศ.บ. (ปรัชญา)

ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา), ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา)

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

พระสุนทรธรรมเมธี, ดร.

น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ศน.บ. (ศาสนา), M.A. (Educational Administration), Ph.D. (Buddhist Studies)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ฝากรูป

พระมหาพจน์ สุวโจ, ดร.

ป.ธ.๖, พธ.บ. (ปรัชญา), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), Ph.D. (Buddhist Studies) 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ฝากรูป

ดร.พีรพงษ์ มาลา

น.ธ.เอก., ป.ธ.๓, พธ.บ. (ปรัชญา), ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา), Ph.D. (Philosophy)

อาจารย์ประจำหลักสูตร


ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ

บศ.๓, บธ.บ., MBA. (การตลาดและการบริหารจัดการ), ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)       

อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 
                                อาจารย์พิเศษหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
 

พระราชปัญญาเมธี, รศ.ดร.

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), M.A. (Philosophy), Ph.D. (Religion & Philosophy)

อาจารย์พิเศษ

ฝากรูป

พระศรีปริยัติธาดา

ป.ธ.๙, พธ.บ. (ศาสนา), ศศ.บ. (ประถมศึกษา), ศศ.ม. (สันสกฤต)
อาจารย์ประจำ
 

ฝากรูป

ผศ.ดร. สรเชต วรคามวิชัย

ศน.บ. (ปรัชญา), M.A. (History), Ph.D. (History)

อาจารย์พิเศษ

ฝากรูป

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์

พธ.บ. (ปรัชญา), ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก), พธ. ด. (พระพุทธศาสนา)

อาจารย์พิเศษ

ฝากรูป

ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน

ป.ธ.๙, พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ, พระพุทธศาสนา), ศศ.ม. (สันสกฤต), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

อาจารย์พิเศษ

 
                                                     
 
 
 
 
 
หน้าหลัก | ประวัติวิทยาลัย | ประชาสัมพันธ์ | ประมวลภาพ | กระดานสนทนา | รางวัลเกียรติยศ | ติดต่อเรา | ผู้ดูแลระบบ

Copyright @ 2011 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วัดพระพุทธบาทเขากระโดง เลขที่ ๒๘๑ หมู่ที่ ๑๓ ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
E-mail : preyawat@hotmail.co.th   โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔ ๖๓๗ ๒๕๖