ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก |  ลืมรหัสผ่าน
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
หลักสูตร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลสถิติ
ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
คณาจารย์
บุคลากร
กฎ/ระเบียบ
คำสั่ง
ประกาศ
กระดานสนทนา
องค์กรนิสิต
ทำเนียบนิสิต
สภานิสิต
ชมรมศิษย์เก่า
ส่วนงานกิจการนิสิต
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานทะเบียนและวัดผล
ตรวจสอบผลการศึกษา
วิทยุออนไลน์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รางวัลเกียรติยศ
ติดต่อเรา
ม. มหาจุฬาลงกรณฯ
วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตนครราชสีมา
วิทยาเขตอุบลราชธานี
วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตพะเยา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
วิทยาลัยสงฆ์เลย
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องเรียนวัดพระแก้ว
สาขาวิชาการสอนพระพุทธฯ
กำลังออนไลน์4คน
ผู้ชมวันนี้169คน
ผู้ชมเมื่อวาน248คน
ผู้ชมเดือนนี้11288คน
ผู้ชมเดือนก่อน6478คน
ผู้ชมทั้งสิ้น286656คน
   คณาจารย์
########################################################
คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
########################################################
 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 
 
พระครูศรีปัญญาวิกรม,ดร.
ป.ธ.๖, พธ.บ.(ปรัชญา),พธ.ม.(ปรัชญา),พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เลขที่ ๑๔๔๑๐๐๒
โทรศัพท์ 086-878-7397 อีเมล: panyawat_mcu_br@hotmail.com
 
 
นายปิยวัฒน์ คงทรัพย์
ป.ธ.๑-๒,พธ.บ.(ศาสนา),ศศ.ม.(จารึกภาษาตะวันออก)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (พุทธจิตวิทยา)
อาจารย์ประจำ เลขที่ ๑๔๔๑๐๐๓
อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
 
พระมหาถนอม อานนฺโท
ป.ธ.๕,พธ.บ.(เศรษฐศาสตร์),ปว.ค. (วิชาชีพครู),
พธ.ม.(ปรัชญา), กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (พุทธจิตวิทยา)
อาจารย์ประจำ เลขที่ ๑๔๔๑๐๐๙
อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
  photo E140E230E1E0E230E300E210E2B0E320E2D0E330E190E320E080.jpg
 
พระครูวินัยธรอำนาจ พลปญฺโญ,ดร.
ป.ธ.๓
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน),ร.บ. (รัฐศาสตร์),ศศ.บ. (ปรัชญา)
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
อาจารย์ประจำ เลขที่ ๑๔๔๑๐๐๘
ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

 peerapong.jpg ภาพ

 
ดร.พีรพงษ์ มาลา
ป.ธ.๓
พธ.บ. (ปรัชญา)
ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา)
Ph.D. (Philosophy)
อาจารย์ประจำเลขที่ ๑๔๔๑๐๑๐
อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
 photo E1E0E230E300E210E2B0E320E1E0E080E190E4C01.jpg
 
พระมหาพจน์ สุวโจ,ดร.
ป.ธ.๖,พธ.บ.(ปรัชญา)
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)   
Ph.D.(Pali&Buddhist Studies)  
อาจารย์ประจำเลขที่ ๑๔๔๑๐๑๑
อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต                                                
 
 
พระครูปริยัติภัทรคุณ
ป.ธ.๕
พธ.บ.(ศาสนา)
M.A.(Philosophy)
อาจารย์ประจำเลขที่ ๑๔๔๑๐๑๔
อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต                                                          
 photo E400E080E490E320E040E380E130E2A0E210E0A0E310E220.jpg
พระราชปัญญาเมธี,รศ.ดร.
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
M.A.(Philosophy)
Ph.D. (Religion&Philosophy)
อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
พระสุนทรธรรมเมธี,ดร.
ป.ธ.๔
ศน.บ. (ศาสนา)
M.A. (Educational Administration)
Ph.D. (Buddhist Studies)
 photo E140E230E0A0E220E320E200E230E130E4C0.png
ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ
บธ.บ.,MBA.(การตลาดและการบริหารจัดการ)
ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา)
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)       
อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต                                                
 
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
 

นายรังสิทธิ วิหกเหิน
น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ. (การบริหารการศึกษา), ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
อาจารย์ประจำ
เลขที่ ๘๒๐
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชา
 photo f10cb1c2.jpg
พระศรีปริยัติธาดา
ป.ธ.๙,
พธ.บ. (ศาสนา),ศศ.บ. (ประถมศึกษา)
ศศ.ม. (สันสกฤต)
อาจารย์ประจำเลขที่ ๑๔๔๑๐๐๑
นายทิพย์ ขันแก้ว
ป.ธ.๙, กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธจิตวิทยา
อาจารย์ประจำเลขที่ ๑๔๔๑๐๑๓
 
 
 
นายสุทธิวิทย์ วิลัยริด
ป.ธ.๙
กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
อาจารย์ประจำเลขที่ ๑๔๔๑๐๑๒
 

 
พระครูกัลยาสุตาคม  
ป.ธ. ๓, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
อาจารย์ประจำ
 
 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 

นายไว ชึรัมย์
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) , รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
อาจารย์ประจำ เลขที่ ๘๒๑
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 
พระครูโสภณธรรมโฆษิต

น.ธ.เอก , ป.ธ.๓ , พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น) อาจารย์ประจำ

 
  
นายปัณณรัษฎ์ ภาสดาปิยสวัสดิ์
น.ธ.เอก , พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู)
ศศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)
อาจารย์ประจำ

 
 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง)  

นายรุ่งสิริยา หอมวัน
น.ธ.เอก , ป.ธ.๔, พธ.บ. (จิตวิทยา), ศศ.ม. (การบริหารองค์การ)
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพุทธจิตวิทยา
อาจารย์ประจำ เลขที่ ๘๒๓
พระครูปริยัติปัญญาโสภณ
น.ธ.เอก , ป.ธ.๓, พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
อาจารย์ประจำเลขที่ ๑๔๔๑๐๑๘

 photo E400E2A0E160E350E220E2302.jpg

 
นายเสถียร บำรุงธรรม
น.ธ.เอก
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
ร.ม. (รัฐศาสตร์)
อาจารย์ประจำเลขที่ ๑๔๔๑๐๑๙

นายณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา
ปวช. (ช่างกล) อวท.(ก่อสร้าง) , ปว.ค. (วิชาชีพครู) , น.บ.
วท.ม. (สิ่งแวดล้อม), กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
อาจารย์ประจำ เลขที่ ๑๔๔๑๐๒๐
หน้าหลัก | ประวัติวิทยาลัย | ประชาสัมพันธ์ | ประมวลภาพ | กระดานสนทนา | รางวัลเกียรติยศ | ติดต่อเรา | ผู้ดูแลระบบ

Copyright @ 2011 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วัดพระพุทธบาทเขากระโดง เลขที่ ๒๘๑ หมู่ที่ ๑๓ ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
E-mail : preyawat@hotmail.co.th   โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔ ๖๓๗ ๒๕๖