ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก |  ลืมรหัสผ่าน
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
หลักสูตร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลสถิติ
ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
ผู้บริหาร
คณะกรรมการผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
กฎ/ระเบียบ
คำสั่ง
ประกาศ
กระดานสนทนา
องค์กรนิสิต
ทำเนียบนิสิต
สภานิสิต
ชมรมศิษย์เก่า
ส่วนงานกิจการนิสิต
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานทะเบียนและวัดผล
ตรวจสอบผลการศึกษา
วิทยุออนไลน์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รางวัลเกียรติยศ
วีดีโอกิจกรรม
ติดต่อเรา
ม. มหาจุฬาลงกรณฯ
วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตนครราชสีมา
วิทยาเขตอุบลราชธานี
วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตพะเยา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
วิทยาลัยสงฆ์เลย
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องเรียนวัดพระแก้ว
สาขาวิชาการสอนพระพุทธฯ
กำลังออนไลน์2คน
ผู้ชมวันนี้170คน
ผู้ชมเมื่อวาน426คน
ผู้ชมเดือนนี้1429คน
ผู้ชมเดือนก่อน7941คน
ผู้ชมทั้งสิ้น348610คน
   คณาจารย์

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

ฝากรูป พระครูวินัยธรอำนาจ พลปญฺโญ, ดร.

น.ธ.เอก., ป.ธ.๓, ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน), ร.บ. (รัฐศาสตร์),ศศ.บ. (ปรัชญา)

ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา), ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา)

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระสุนทรธรรมเมธี, ดร.

พระสุนทรธรรมเมธี, ดร.

น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ศน.บ. (ศาสนา), M.A. (Educational Administration), Ph.D. (Buddhist Studies)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระสุนทรธรรมเมธี, ดร.

พระมหาพจน์ สุวโจ, ดร.

ป.ธ.๖, พธ.บ. (ปรัชญา), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา),Ph.D. (Buddhist Studies)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

images by free.in.th

ดร.พีรพงษ์ มาลา

น.ธ.เอก., ป.ธ.๓, พธ.บ. (ปรัชญา), ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา), Ph.D. (Philosophy)

อาจารย์ประจำหลักสูตร


ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ

บศ.๓, บธ.บ., MBA. (การตลาดและการบริหารจัดการ), ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)

อาจารย์ประจำหลักสูตร


อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต
(คณะพุทธศาตร์)สาขาวิชาพระพุทธศาสนา


ฝากรูป พระครูศรีพระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร.
น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ. (ปรัชญา), พธ.ม. (ปรัชญา),
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ประธานหลักสูต
พระครูไพโรจน์ธรรมภิรักษ์, ดร.
พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ) รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์),
Ph.D. (Buddhist Studies)
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร
  ฝากรูป พระครูปริยัติธรรมาภรณ์
ป.ธ.๕, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร
พระครูรัตนญาณวิมล
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
อาจารย์ประและรับผิดชอบจำหลักสูตร
พระมหาถนอมอานนฺโท
น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์),
พธ.ม. (ปรัชญา)
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร
 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระครูปริยัติภัทรคุณ พระครูปริยัติภัทรคุณ
น.ธ.เอก. ป.ธ.๕,พธ.บ. (ศาสนา),M.A. (Philosophy)
อาจารย์ประจำ
 ฝากรูป นายปิยวัฒน์ คงทรัพย์
ป.ธ.๑-๒,พธ.บ.(ศาสนา),ศศ.ม.(จารึกภาษาตะวันออก)
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
(คณะครุศาสตร์) สาขาวิชการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระศรีปริยัติธาดา

พรศรีปริยัติธาดา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

 ฝากรูป นายรังสิทธิ วิหกเหิน
ประธานหลักสูตร
ฝากรูป
พระปลัดวีระชนม์ เขมวีโร, ดร.
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

พระอธิการณัฐพลชัย ฉนฺทธมฺโม
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

พระอธิการบุญทา อินฺทปญฺโญ
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

นายโฆสิต คุ้มทั่ว
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

นายบุญเหลือ บุญผุย
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

นายจักษฐาปนิฏฐ์ บุญฤทธิ์
อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

นายทิพย์ ขันแก้ว

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ฝากรูป นายสุทธิวิทย์ วิลัยริด

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร


หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (คณะสังคมศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์
ฝากรูป พระครูปริยัติปัญญาโสภน

ประธานหลักสูตร


นายทัศนะ คล่องวิจักษ์

อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นางสาวสมาพร มังคลัง นางสาวสมาพร มังคลัง

อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร

Image result for นายรุ่งสุริยา หอมวัน นายรุ่งสุริยา ห้อมวัน

อาจารย์ปู้สอนประจำหลักสูตร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นายณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา นายณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

 
หน้าหลัก | ประวัติวิทยาลัย | ประชาสัมพันธ์ | ประมวลภาพ | กระดานสนทนา | รางวัลเกียรติยศ | ติดต่อเรา | ผู้ดูแลระบบ

Copyright @ 2011 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วัดพระพุทธบาทเขากระโดง เลขที่ ๒๘๑ หมู่ที่ ๑๓ ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
E-mail : preyawat@hotmail.co.th   โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔ ๖๓๗ ๒๕๖